Image
Načítavam stránku
ZDIEĽAJ NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

Ochrana osobných údajov a cookie podmienky

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
SSprávcom osobných údajov je firma LEA NÁBYTOK, s.r.o. , sídlom Rúžová 113/20, ILAVA, 019 01, IČO:36753718, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Vložka 17664/R. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: leanabytokilava@gmail.com, tel.č.: +421 905 938 452.

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracované na účely oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb, zaslanie informácií v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a firmou LEA NÁBYTOK, s.r.o. , sídlom Rúžová 113/20, ILAVA, 019 01, IČO:36753718. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa zákazníka. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle: - plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, - článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru, - oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR Spracúvanie osobných údajov je v prípade zaslania kontaktného formuláru, nevyhnutného na kontaktovanie a na účely plnenia zákonnej povinnosti živnostníka Daniel Gaňa. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@leanabytok.sk.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby: - je firma LEA NÁBYTOK, s.r.o. , sídlom Rúžová 113/20, ILAVA, 019 01, IČO:36753718pre vedenie účtovníctva

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
- na prístup k osobným údajom
- na opravu osobných údajov
- na obmedzenie spracovania osobných údajov
- na výmaz osobných údajov
- na prenositeľnosť osobných údajov
- vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odoslaním formuláru potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 14.2. 2023